Vasa Kenneldistrikts årsmöte

6.3.2024

Medlemsföreningarna i Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri r.f. kallas härmed till ordinarie årsmöte, som hålls onsdagen den 20.3.2024 kl.19.00.

Årsmötet hålls på Hotell Vallonia i Smedsby, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm. Föredragningslista har skickats till föreningarna. Övrigt mötesmaterial fås enligt begäran.

På årsmötet behandlas de i 22 § i kenneldistriktets stadgar nämnda ärendena. Enligt kenneldistriktets stadgar 22 § har medlemsförening rösträtt vid Kenneldistriktets årsmöte om den antagits som medlem före utgången av föregående verksamhetsperiod och om föreningen lämnat in verksamhetsberättelse för föregående år, samt erlagt medlemsavgiften.

Varje medlemsförening har en (1) röst för varje påbörjat 20-tal medlemmar, dock högst fem (5) röster. Den befullmäktigade personen kan representera endast en (1) förening. Fullmaktsgranskningen sker före årsmötets början. Övriga intresserade kan närvara, dock utan rösträtt.

Styrelsen