Prov- och kursanhållan och tillstånd

Provansökningar till Kenneldistriktet

Alla ansökan om prov görs via Kennelklubbens Omakoira-tjänst.

Provarrangören ska ombesörja, att provanhållan görs i tid.

  • Prov som hålls 1.1-30.4 ska ansökas senast 31.8.
  • Prov som hålls 1.5-31.7 ska ansökas senast 31.12.
  • Prov som hålls 1.8-31.12 ska ansökas senast 31.3.
  • Om internationella prov: "Kansainväliset kokeet / kilpailut tulee anoa kennelpiiriltä, Agilityliitolta tai Palveluskoiraliitolta vähintään 6 kk ennen koetta / kilpailua. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei KV kokeissa tarvita."
  • "Vinttikoirakokeiden / -kilpailujen osalta anomusten tulee olla Vinttikoiraliitolla kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.6. mennessä. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.7.mennessä." 

Ansökan om kurs- och skolningstillfällen

Ansökan görs via Omakoira, senast 4 månader före kursens början. 

Info om de kurser som distriktets skolare håller:

  • kurserna är offentliga då annons om dem ingått i tidningen Koiramme, anmälan till kurserna börjar först då.
  • till kurserna antas endast de som anmält sig före anmälningstidens utgång och som ryms inom maximala deltagarantalet.
  • inga efteranmälningar.


Ansökan om tillstånd att anordna hundprov (1.3 – 19.8.)
(enligt jaktlagens 52 § 1 mom.)

ANVISNING: Finlands viltcentral kan ge dispens från skyldigheten som föreskrivs i 51 § 1 mom. när hundprov anordnas eller hundar dresseras, enligt vilken hundar som är utomhus skall hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas från den 1 mars till den 19 augusti. Hundproven och dressyren ska ske så att fredat vilt inte ofredas under sin fortplantningstid.

De föreningar, som anhåller om prov för vilka det måste sökas om tillstånd, skall genast provet är godkänt av distriktet lämna in en karta över det tilltänkta provområdet vilken skall bifogas tillståndsansökan till Viltcentralen. Kartan kan också som bilaga fogas till ansökan på Omakoira. Dessutom skall nedanstående bilaga ifyllas och sändas till distriktet.

Nedan en lista på de provformer för vilka det skall sökas om tillstånd.

Palveluskoirat
- PAVI, stafettprov
Hönshundar
- KAME, KAKE, skogsprov och fältprov
- KAER, specialprov
Andra fågelhundar
- NOU, anlagsprov för retrievers
- NOME, jaktprov för retrievers
- SPA, anlagsprov för spaniels
- SPME, SPME-V, jaktprov-vatten för spaniels
Andra hundar
- VERI, vattenvillebrådsprov för terriers o taxar
- VEPE, vattenräddningsprov