Bidrag från distriktet

uppdaterad 30.06.2021

Vasa kenneldistrikts styrelse har den 23.06.2021 beslutat att inga bidrag betalas ut under 2021. På grund av coronapandemin har distriktet förlorat majoriteten av sina inkomster.

Kenneldistriktets styrelse beslöt att bidrag igen betalas ut 2022 förutsatt att det undantagstillstånd som pandemin har lett till inte fortasätter.

Kenneldistriktet beslöt att från och med 1.1.2022 kan man igen ansöka om bidrag för vidare utbildning och utbildning av överdomare samt deltagande i FM eller zontävlingar. Föreningar som arrangerar speciellt kostnadskrävande kurser och arrangerar FM-prov och zontävlingar kan också ansöka om bidrag.

En speciell satsning på ungdomsverksamheten

Ett bidrag för ungdomsläger betalas i efterskott för SKL-FKK:s läger, rasklubbars- och AGI-läger. Gäller ungdomar i åldern 12-17 år. Ansökan i efterskott till styrelsen/ ungdomssektionen om att få bidrag för ett läger. 


Överdomarnas fortbildning           

Erläggs reseersättning för överdomarnas resor utanför distriktet vartannat år till utbildnings- och obligatoriska fortbildningstillfällen, som FKK eller rasklubb har anvisat. Reseersättning om 0,22 €/km och dagtraktamente enligt statens föreskrifter och taxor. Samåkning rekommenderas. Anhållan till distriktets sekreterare eller kassör.


För utbildning till överdomare     

Ett stipendium om 250 euro utbetalas när personen i fråga har fått överdomarrättigheten och anhåller om stipendiet. Anhållan till distriktets sekreterare.


För deltagande i FM- och zontävlingar                           

Åt deltagare ersätts halva (½) startavgiften för zongranskning, alternativt FM för de raser som inte har zongranskningar, samt hela startavgiften till FM för de som kvalar via zongranskningar. Utbetalning av deltagaravgift för FM-tävlingar gäller endast vid individuella finska mästerskapet. Anhållan riktas till distriktets sekreterare eller kassör.

Agility, toko, rally-toko
Utbetalning av deltagaravgift för FM-tävlingar gäller endast vid individuella finska mästerskapet. Hall-FM och lag-FM berättigar inte till ersättning. I agilitygrenar betalas endast en deltagaravgift/ekipage/start. Anhållan riktas till distriktets sekreterare eller kassör. Vid deltagande i finska mästerskap för juniorer, så erhåller tävlande i agility, toko och rally-toko bidrag från ungdomssektionen, och i dessa fall ges inte ”dubbla bidrag”. Anhållan om bidrag för juniorer ska riktas till distriktets ungdomssektion. Anhållan ska göras inom en månad efter respektive tävling.


Bidrag till föreningar, som arrangerar speciellt kostnadskrävande kurser

För anordnande av kurser, som är kostnadskrävande beroende på långväga kursledare eller andra orsaker. Styrelsen ger förhandsbesked om bidrag mot inlämnat kostnadsförslag för kurs. Bidrag utbetalas först vid redovisning av resultatet.


Bidrag för arrangemang av FM-prov och zontävlingar

Ett bidrag om 500 € utbetalas för arrangemang av rasorganisationernas FM-tävlingar, för zontävling och junior FM är bidraget 250 €.


Avgifter

Utställningsavgiften (15%), enligt FKK: styrelsebeslut 14.12.2017 (trädde i kraft fr.o.m. 1.1.2018)

Alla utställningar erlägger till det kenneldistrikt som  förordat utställningen en utställningsavgift om 15 % av anmälningsavgiften för de hundar som antecknats i katalogen och som deltagit i officiella klasser (inte valpar). Betalningsskyldigheten på 15 % gäller inte specialklubbars eller rasföreningars specialutställningar, ej heller för s.k. stödutställningar.

Kenneldistriktet kan på anhållan av utställningsarrangören minska andelen på utställningsavgiften, eller helt och hållet slopa den, om kostnaderna för utställningsarrangemanget av någon orsak blir oväntat höga. Distriktets styrelse beslöt 25.4.2018 att nettovinsten vid grupputställningar borde uppgå till åtminstone 10 euro/ hund.

Utställningsarrangören kan göra en anhållan till distriktet om att utställningsavgiften ska sänkas. Till anhållan ska bifogas en redovisning av inkomster och utgifter. Kenneldistriktets styrelse beslutar från fall till fall om eventuell sänkning eller slopning av utställningsavgiften. Anhållan till kenneldistriktet ska göras inom 30 dagar efter utställningen.

Fördelningen av rese- och traktamentskostnader för distriktets utställningsinstruktör mellan arrangör och distriktet

Varje utställningsarrangör erlägger (faktureras) 50 € till distriktet för utställningsinstruktörens besök (1) till möte. Distriktets utställningsarrangör fakturerar distriktet enligt SKL-FKK:s reglemente för resor och traktamenten för ett (1) besök hos utställningsarrangören samt för besök på själva utställningen.