Bidrag från distriktet

Vasa Kenneldistrikts styrelse 8.3.2023, § 9

Medlemsföreningar kan ansöka hos Vasa Kenneldistrikt om bidrag för sina medlemmar till kursavgifter och resekostnader för utbildning och vidareutbildning av överdomarna samt för deltagaravgifter för FM- eller zontävlingar av olika slag.

Om en medlemsförening stöder utbildning eller representation i värdetävlingar av sina medlemmar, medlemsföreningen kan ansöka om stöd för sig själv av Kenneldistriktet.

Medlemsföreningar kan ansöka bidrag från Vasa Kenneldistrikt för att arrangera kurser som orsakar särskilda kostnader samt för anordnande av FM- och zontävlingar.

Om du har några frågor om bidrag, vänligen kontakta Kenneldistriktets ordförande eller kassör. Kontaktuppgifter 

Hur ansöker man stöd

Bidraget ska sökas med hjälp av en elektronisk blankett som ska innehålla följande uppgifter:

 • Evenemang (tävling, kurs) som ansökan gäller, datum, plats, arrangör
 • Eventets hemsida eller annan möjlig webbadress
 • Storleken på anmälningsavgiften. Kvittot av anmälningsavgiften ska bifogas
 • Hundförarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Hundens namn, registreringsnummer, ras och tävlingsklass
 • Medlemsföreningen hundföraren representerar
 • Medlemsföreningens representant (som fyller i uppgifterna och försäkrar att den sökande är medlem i föreningen)
 • Kontonummer till vilket bidraget utbetalas
 • Om du ansöker om reseersättning, använd Kennelklubbens reseräkning https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/reserakning-2023   

Utan all nödvändig information kan inget stöd betalas. Ansökningar om bidrag skickas till Kenneldistriktets kassör via en elektronisk blankett.

Kontaktuppgifter


En speciell satsning på ungdomsverksamheten

I sin budget tilldelar Kenneldistriktet ett årligt anslag till unga hundentusiaster i åldrarna 12–17 som deltar i olika ungdomsläger. Lägren kan organiseras av Finska Kennelklubben, rasorganisationen eller Suomen Agilityliitto, Palveluskoiraliitto eller motsvarande nationell organisation. Stödet gäller lägrets anmälningsavgift och medlemsföreningen kan ansöka stöd för sin juniormedlem efter lägret avslutas. Se avsnitt Hur ansöker man stöd. Ett kvitto på anmälningsavgiften ska åtfölja ansökan.

Överdomarnas fortbildning

Reseersättning för överdomarnas resor utanför distriktet betalas vartannat år (oftare med särskild motivering) till utbildnings- och obligatoriska fortbildningstillfällen, som FKK eller rasklubb har anvisat. Reseersättning om 0,22 €/km och dagtraktamente enligt FKK:s resereglemente. Samåkning rekommenderas. Medlemsföreningen skickar anhållan till distriktets kassör. Se avsnitt Hur ansöker man stöd.

Stipendium till överdomare

Medlemsföreningen kan ansöka ett stipendium för sin medlem när hen har fått överdomarrättigheten. Stipendiet är 250 euro. Anhållan skickas till Kenneldistriktets kassör. Se avsnitt Hur ansöker man stöd.

Deltagande i FM- och zontävlingar

Åt medlemföreningarnas medlemmar som deltar i zongranskningar och FM-tävlingar ersätts enligt följande

 • halva (½) startavgiften för zongranskning,
 • halva (½) startavgiften för FM-tävlingar, för de raser som inte har zongranskningar
 • till de deltagare som kvalar via zongranskningar ersätts hela startavgiften till FM.
 • Utbetalning av deltagaravgift för FM-tävlingar gäller endast vid individuella finska mästerskapet (även junior- och senior-FM). Hall-FM och lag-FM berättigar inte till ersättning.
 • I agilitygrenar betalas endast eng deltagaravgift/ekipage/start.

Anhållan riktas till distriktets kassör. Se avsnitt Hur ansöker man stöd.

Bidrag till föreningar som arrangerar speciellt kostnadskrävande kurser

För anordnande av kurser, som av speciella skäl är kostnadskrävande (beroende till exempel på långväga kursledare) kan ansökas stöd av Kenneldistriktets styrelse. Styrelsen kan ge förhandsbeslut om bidrag mot inlämnat kostnadsförslag för kurs. Bidrag utbetalas först efter redovisning av kursens helhetskostnader har skickats till Kenneldistriktets sekreterare.

Bidrag för arrangemang av FM-prov och zontävlingar

Ett bidrag om 500 euro utbetalas för arrangemang av rasorganisationernas FM-tävlingar. För zontävlingarnas och junior-FM -tävlingarnas arrangörer är bidraget 250 euro.


Avgifter

Utställningsavgiften (15%)

FKK:s styrelsebeslut 14.12.2017 (trädde i kraft fr.o.m. 1.1.2018)

Alla utställningar erlägger till det kenneldistrikt som förordat utställningen en utställningsavgift om 15 % av anmälningsavgiften för de hundar som antecknats i katalogen och som deltagit i officiella klasser (inte valpar). Betalningsskyldigheten på 15 % gäller inte specialklubbars eller rasföreningars specialutställningar. Ingen utställningsavgift betalas till kenneldistriktet för stödutställningar om inte annat har beslutats i samband med utställningens beviljande.

Kenneldistriktet kan på anhållan av utställningsarrangören minska andelen på utställningsavgiften, eller helt och hållet slopa den, om kostnaderna för utställningsarrangemanget av någon orsak blir oväntat höga. Distriktets styrelse beslöt 25.4.2018 att nettovinsten vid grupputställningar borde uppgå till åtminstone 10 euro/hund.

Utställningsarrangören kan göra en anhållan till distriktet om att utställningsavgiften ska sänkas. Till anhållan ska bifogas en redovisning av inkomster och utgifter. Kenneldistriktets styrelse beslutar från fall till fall om eventuell sänkning eller slopning av utställningsavgiften. Anhållan till kenneldistriktet ska göras inom 30 dagar efter utställningen. Anhållan skickas till Kenneldistriktets styrelse.

 • Använd detta formulär för att rapportera inkomster och utgifter för redovisning av utställningen
 • Rapportera utställningens inkomster och utgifter till Kenneldistriktet så snart som möjligt efter utställningen, även om ingen anhållan om att sänka utställningsavgiften görs.

Fördelningen av rese- och traktamentskostnader för distriktets utställningsinstruktör mellan arrangör och distriktet

Varje utställningsarrangör erlägger (faktureras) 50 euro till distriktet för utställningsinstruktörens besök (1) till möte. Distriktets utställningsarrangör fakturerar distriktet enligt SKL-FKK:s reglemente för resor och traktamenten för ett (1) besök hos utställningsarrangören samt för besök på själva utställningen.